Paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta uzdevumi ir:

  • Novērtēt plānojuma projekta sasaisti ar starptautiskajiem, nacionālajiem un reģionālās attīstības plānošanas politikas dokumentiem un tiesību aktiem.
  • Sniegt vispārēju jūras ūdeņu un vides stāvokļa, kā arī dabas vērtību, ainavu un kultūras mantojuma raksturojumu, ņemot vērā jūras ekosistēmas struktūru un funkcijas, jūrā un ārpus tās notiekošos procesus, dabiskos fizioģeogrāfiskos, hidrogrāfiskos, hidroloģiskos, bioģeoķīmiskos, bioloģiskos un klimata pārmaiņu ietekmes faktorus, kā arī slodzes, kas radušās cilvēka darbības rezultātā, ņemot vērā arī peldūdeņu kvalitāti ietekmējošos faktorus jūras piekrastes ūdeņos.
  • Sagatavot pārskatu par saimniecisko darbību jūrā, raksturojot ekosistēmas resursu un funkciju stāvokli ietekmējošos faktorus, to paredzamās attīstības tendences un nākotnes ietekmes uz jūras ekosistēmu, tās resursiem un funkcijām.
  • Izvērtēt un ņemt vērā ar jūru funkcionāli saistīto sauszemes daļu jūras izmantošanas veidi, starp kuriem pastāv funkcionālā sasaiste ar sauszemi jūras un sauszemes funkcionālo sasaisti, identificējot esošos un iespējamos jūras un piekrastes teritoriju izmantošanas konfliktus un sinerģiju, kā arī esošās un plānotās izmantošanas intereses.
  • Noteikt sociālekonomisko un dabas procesu attīstības tendences un riskus, ietverot klimata pārmaiņu radītās ietekmes jūrā un piekrastē.

A dala_paskaidrojuma raksta projekts

PIELIKUMI

A_1a_ pielikums. Starptautisko (Eiropas un Baltijas jūras reģiona) plānošanas dokumentu ietekmes izvērtējums

A_1b_pielikums. Nacionālo plānošanas dokumentu ietekmes izvērtējums

A.2.a. tabula. Esošā normatīvā regulējumā izvērtējums

A.2.b. tabula Rūpnieciskā zvejas ierobežojumi, ko nosaka MK noteikumi Nr. 296

A_31_a_attels_Gultnes nogulumi

A_48_a attels pielikums_Biotopu izplatība

A_48_b_attels_Furcellaria_audzes

A_48_c_attels_Eitrofikascijas regul

A_48_d_attels_Eitrofikascijas regulesana_apglabasana

A_48_e attels_Piesarn_vielu_apglabasana

A_48_f_attels_Gliemenu_filtrac.jpg

A_48_g_attels_Erozijas_kontrole

A_48_h_attels_Narsta_vietas

A_48_i_attels_Oglekla_apglabasana

A_48_j_attels_Biototpu ekosistemas pakalpojumu kopējais novertejums

A_48a Tabula

A_55a_Juras_turisms

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s