Sabiedrības iebildumi un priekšlikumi par attīstības plānošanas dokumentu

Jūras telpiskā plānojuma 1.redakcija un Vides pārskata projekta publiskā apspriešana notika no 2015. gada 18.decembra līdz 2016.gada 31.janvārim. Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes tika organizētas Ventspilī, Liepājā, Saulkrastos un Rīgā (detalizētāka informācija un protokoli pieejami šeit).

Sabiedrības iebildumi un priekšlikumi par attīstības plānošanas dokumentu: “Jūras telpiskā plānojuma Latvijas teritoriālajiem un ekskluzīvi ekonomiskās zonas ūdeņiem 1.redakcija”: