Vides pārskats

JTP Vides pārskata projekts ir izstrādāts saskaņā ar likumu par „Ietekmes uz vidi novērtējumu” un Latvijas republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr. 157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums”.

Vides pārskats, pilnveidota 1. redakcija